Fyrværkeri brancheforeningen

Brancheforeningen består p.t. af 9 virksomheder, der importerer nytårsfyrværkeri og 7 virksomheder, der udbyder festfyrværkeri. Enkelte virksomheder er aktive inden for både nytårsfyrværkeri og festfyrværkeri.

Fyrværkeribrancheforeningens medlemmer skønnes at repræsentere op mod 85 % af den samlede import til Danmark. Når størrelsen af det danske marked ikke kendes præcist skyldes det, at et nyt EU-direktiv har åbnet mulighed for, at også udenlandske aktører er aktive på det danske marked.

Den danske fyrværkeribrancheforening har fomandsskabet i den europæiske branceforening, EuFiAs (European Fireworks Association)

 • ​EU’s arbejdsgruppe for Pyroteknik
 • Forum of Notified bodies for pyrotechnic articles
 • Standing committee on of explosives precursors
 • Technical committee TC212/WG1 – WG 5, som udarbejder standarder for pyrotekniske artikler
 • ADCO (administrative Corporation) harmonisering af myndighedernes indsats (Stakeholder)
 • Pro-safe (the Product Safety Enforcement Forum of Europe) (Stakeholder)

Tag hensyn til dyrene

For mange hunde, katte og andre kæledyr er nytåret en skræmmende oplevelse. Fyrværkeribrancheforeningen opfordrer alle til at tage videst muligt hensyn til både mennesker og dyr, når man affyrer fyrværkeri. Fyrværkeri skal være festligt og til glæde for dem, der er i nærheden, når det affyres.

Som ejer af kæledyr kan man gøre en del for at hjælpe dyrene igennem nytåret. Mange dyrlæger har på deres hjemmeside gode råd om, hvad man kan gøre for at hjælpe de firbenede. En del vælger at give hunde beroligende medicin nytårsaften.

Læs her Sundhedsstyrelsens vejledning om det emn

Vigtigt for dig som sælger fyrværkeri

Fyrværkeri kræver ansvarlighed, og skal behandles derefter.

Uanset om du ejer eller arbejder i butikken, er det dit ansvar, at fyrværkeri håndteres forsvarligt. De lokale brandmyndigheder foretager stikprøvekontrol over hele landet. Er forholdene ikke i orden, kan fyrværkeriet blive konfiskeret, og butikken risikerer at få en bøde. Salg og håndtering af fyrværkeri skal altid anmeldes eller ansøges om hos kommunalbestyrelsensenest 14 dage før opbevaringen på begyndes.

Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken.

Læs brochure her

Udtalelse fra Fyrværkeribrancheforeningen

Fyrværkeribrancheforeningen i Danmark overvejer ikke tiltag i stil med den svenske brancheforenings forslag om forbud mod salg af raketter.

Vi mener ikke, forbud er vejen frem. Det er jo ikke produkterne, der er noget i vejen med – det er udelukkende adfærden hos en ganske lille gruppe personer, som håndterer lovligt fyrværkeri fuldstændig ansvarsløst.

Også i Danmark ser vi, at raketter står for en forholdsvis stor del af de ulykker, der sker. Men vi registrerer ikke, hvor mange ulykker, der skyldes uhensigtsmæssig brug af raketter. Til gengæld ved vi, at 75 % af dem, der bliver behandlet for fyrværkeriskader, ikke har båret sikkerhedsbriller.

Den danske fyrværkeribranche vil i stedet fortsætte med at informere om, hvordan man anvender fyrværkeri forsvarligt, så fyrværkeri fortsat kan være en festlig tradition i nytåret.

Brancheforeningen vil undersøge, om der kan gøres en særlig indsats omkring raketterne, så vi kan reducere de skader, der skyldes tankeløs og forkert brug af denne type fyrværkeri.​

Der kommer kontinuerligt nye vejledninger/anvisninger grundet COVID19 situationen.

Nærværende vejledning er baseret på de anbefalinger/vejledninger, der er gældende d.d. (03. december 2020)

– og der kommer senest nye vejledning den 13. december.

GENEREL INDRETNING BUTIKSLOKALE

For almindelige salgssteder (under 2.000 kvadratmeter) skal det sikres, at der er minimum 4 kvadratmeter per kunde.

Det anbefales at lave ensretning i butikken, således at kunderne bevæger sig i samme retning – og vejledes til at holde afstand.

Der skal være håndsprit tilgængeligt for både personale og kunder – og Sikkerhedsstyrelsen har i den anledning udsendt vejledning herom.

Håndsprit er i sagens natur brandfarlig – og må som sådan ikke opbevares i salgslokalet. For denne sæson – har Sikkerhedsstyrelsen udstedt en generel dispensation – således at håndsprit lovligt kan opbevares under følgende forudsætninger:

 • ​Håndsprit til brug for kunder skal placeres ved indgangen til salgsstedet.
 • ​Håndsprit til brug for medarbejdere skal placeres på disken med god afstand til fyrværkeri.
 • ​Begræns mængden mest muligt og vær opmærksom på, at håndsprit er brandfarligt.
 • ​Ekstra håndsprit til opfyldning skal opbevares på afstand af fyrværkeri.
 • ​Det må ikke placeres i baglokale, på lager, i container eller andre steder, hvor der opbevares fyrværkeri.​

Hav rigeligt plads til kunderne – således der ikke opstår køer og afstanden mellem kunderne mindskes.

Såfremt flere end 10 personer befinder sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med Covid-19, kan politiet imidlertid påbyde personerne at forlade stedet, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger mv. § 2.

Derudover skal øvrige vejledninger om COVID19 naturligvis følges.​

GENEREL VEJLEDNING DEMOAFSKYDNINGER

Demoafskydninger kan kategoriseres som et udendørs arrangement, som er underlagt visse restriktioner.

Forsamlingsforbuddet indebærer, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede. Det gælder dog kun, hvis de flere end 10 personer befinder sig på samme sted samtidig.

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 og til og med den 13. december 2020.

Forsamlingsforbuddet er som udgangspunkt gældende overalt i det offentlige rum.

Politiet har mulighed for på offentligt tilgængelige steder at gribe ind, hvis flere end 10 personer befinder sig på samme sted på en måde, der udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Dette gælder også, selvom der ikke er tale om et arrangement, begivenhed eller lignende.

​Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Generelt opfordres der til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Myndighederne har hjemmel til at forbyde afholdelse eller deltagelse i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder m.v.

Der er fastsat flere undtagelser til forbuddet:

Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig gælder fx ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, hvor der i stedet må forsamles op til 500 personer samtidig. Undtagelsen gælder dog ikke i gårde o.l., som beboere fra et større antal boliger råder over.

Selvom der således gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for arrangementer m.v. i private boliger og haver i tilknytning hertil, opfordres der dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22.00, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følges. Sundhedsstyrelsen gode råd kan findes på sst.dk.​

Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig gælder fx heller ikke lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane e.l. Også her gælder der et maksimum på 500 personer til stede samtidig.

Derudover gælder forsamlingsforbuddet ikke for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidig.

Politikredsene kan ikke forhåndsgodkende arrangementer, begivenheder m.v., bortset fra drive-in arrangementer, der forudsætter en tilladelse fra politiet. Politikredsene kan alene vejlede borgerne om, at politiet håndhæver reglerne i overensstemmelse med den udstedte bekendtgørelse. Politikredsene kan endvidere henvise dig til at søge information på coronasmitte.dk (denne side) eller kontakte et af callcentrene.

Du kan selv søge yderligere information på:

https://coronasmitte.dk/arrangementer-og-forsamlinger

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1509

Alle pressehenvendelser om brancheforhold i relation til ovenstående emner henvises til brancheforeningens direktør:

Direktør Karsten Nielsen - Telefon 75​ 50 80 65 - Mobil 40 21 70 64 - E-mail: info@fyrvaerkeribrancheforeningen.dk